AGB

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via onze webwinkel zijn geplaatst door consumenten of door handelaren.

Onder consument wordt verstaan natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Onder handelaar wordt verstaan: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of degene die ten behoeve van hem handelt

Deze voorwaarden gelden ook voor handelaren in toekomstige commerciële relaties behoudens de noodzaak een formele voorafgaande verklaring daarvan te doen. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk door ons is goedgekeurd, kunnen we niet de contractuele geldigheid van tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden die door een ondernemer worden gebruikt accepteren.

2. Contractuele partners, het sluiten van de overeenkomst

De koopovereenkomst komt tot stand met Bresser GmbH.

Door de presentatie van de producten in de online-shop doen wij een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot deze artikelen. U kunt de producten eerst vrijblijvend in het winkelmandje leggen en te allen tijde uw keuzes vóór het plaatsen van uw bindende bestelling corrigeren, door gebruikmaking van de in het bestelproces aangeboden en toegelichte correctiemogelijkheden. De overeenkomst komt tot stand door het aanklikken van de bestelknop. Het aanklikken van de bestelknop houdt een aanvaarding in van het aanbod inzake de goederen in het winkelmandje. Onmiddellijk na de verzending van de bestelling ontvangt u nogmaals per e-mail een bevestiging.

3. Taal van de overeenkomst en opslag van de tekst van de overeenkomst

De beschikbare taal (talen) voor het sluiten van de overeenkomst is/zijn: Duits, Engels, Frans, Nederlands, Spaans, Italiaans, Pools

Wij slaan de tekst van de overeenkomst op en zenden u per e-mail de gegevens van de bestelling en onze algemene voorwaarden. Uw vorige bestellingen kunt u om veiligheidsredenen niet meer online inzien.

4. Leveringsvoorwaarden

Naast de vermelde productprijzen worden ook verzendkosten in rekening gebracht. Informatie over de hoogte van de verzendkosten vindt u bij de aanbiedingen.

Wij verzenden de goederen, het ophalen van de goederen door de klant is helaas niet mogelijk.

5. Betaling

In onze shop zijn in principe de volgende betalingswijzen beschikbaar:

Vooruitbetaling
Als u kiest voor vooruitbetaling als betaalmethode, geven wij u onze bankgegevens door in de orderbevestiging en leveren wij de goederen af na ontvangst van uw betaling.

Contante betaling bij levering/betaling onder rembours
U betaalt de aankoopprijs direct aan de bezorger. Bijkomende kosten van € worden in rekening gebracht.

Creditcard
Met het plaatsen van de bestelling stuurt u ons tegelijkertijd uw creditcardgegevens.
Nadat u zich als rechtmatige kaarthouder hebt gelegitimeerd, vragen wij direct na de bestelling de uitgevende instelling van uw creditcard om uitvoering van de betalingstransactie. De betalingstransactie wordt door de uitgevende instelling van de creditcard automatisch uitgevoerd en uw kaart wordt gedebiteerd.

PayPal Plus
In het kader van de betaaldienst PayPal Plus bieden wij u verschillende betaalmethodes als PayPal services aan. U wordt doorgestuurd naar de website van de online betaaldienst PayPal. Daar kunt u uw betalingsgegevens invoeren, het gebruik van uw gegevens door PayPal en de betalingsopdracht aan PayPal bevestigen.

Als u gekozen heeft om via PayPal te betalen moet u daar, om het factuurbedrag te kunnen betalen, geregistreerd staan of zich eerst laten registreren en zich met uw inloggegevens legitimeren. De betalingstransactie wordt door PayPal direct na bevestiging van de betalingsopdracht automatisch uitgevoerd. Bij de bestelprocedure ontvangt u nadere aanwijzingen.

Als u ervoor heeft gekozen om per creditcard te betalen hoeft u, om het factuurbedrag te kunnen betalen, niet bij PayPal geregistreerd staan. De betalingstransactie wordt direct na bevestiging van de betalingsopdracht en nadat u zich heeft gelegitimeerd als rechtmatig bezitter van de creditcard door de uitgevende instelling van uw kaart op verzoek van PayPal uitgevoerd en uw kaart wordt voor dat bedrag gedebiteerd. Bij de bestelprocedure ontvangt u nadere aanwijzingen.

Automatische incasso via Paypal
​​​​​​​​​​​​​​
Als u heeft gekozen voor de betaalmethode met automatische incasso, hoeft u niet geregistreerd te zijn bij PayPal om het factuurbedrag te kunnen betalen. Door de betalingsopdracht te bevestigen, geeft u PayPal een automatische incasso opdracht. PayPal informeert u over de datum waarop uw rekening wordt gedebiteerd door u een vooraankondiging te sturen. Op vertoon van het automatische incassomandaat onmiddellijk na bevestiging van de betalingsopdracht vraagt PayPal zijn bank om door te gaan met de transactie. De betalingstransactie wordt automatisch uitgevoerd en uw rekening wordt gedebiteerd. Meer informatie is beschikbaar tijdens het bestelproces.

Betaling op factuur via Paypal
​​​​​​​Als u ervoor heeft gekozen om op rekening te betalen hoeft u, om het factuurbedrag te kunnen betalen, niet bij PayPal geregistreerd staan. Nadat de controle van uw adresgegevens en uw kredietwaardigheid met goed gevolg is doorlopen en de bestelling is geplaatst, dragen wij onze vordering over aan PayPal. In dat geval kunt u de vordering alleen voldoen door aan PayPal te betalen. Voor de afhandeling van betalingen via PayPal gelden – aanvullend op onze Algemene Voorwaarden – de Algemene Voorwaarden en de verklaring inzake gegevensbescherming van PayPal. Nadere informatie en de volledige Algemene Voorwaarden van PayPal inzake koop op rekening vindt u hier.

Factuur
U betaalt het factuurbedrag na ontvangst van het artikel en de rekening door overschrijving op onze bankrekening. Wij behouden ons het recht voor om de aankoop op factuur alleen na een succesvol kredietwaardigheidsonderzoek aan te bieden.

6. Herroepingsrecht ​​​​​​​

De consument heeft recht op het wettelijke herroepingsrecht zoals beschreven in de informatie over het herroepingsrecht. Aan ondernemers wordt geen vrijwillig herroepingsrecht toegekend.

7. Eigendomsvoorbehoud

Gekochte producten blijven ons eigendom totdat zij volledig zijn betaald.
Voor ondernemers geldt aanvullend: Wij behouden ons de eigendom van de producten voor totdat alle vorderingen op basis van de lopende zakelijke relatie zijn voldaan. U mag de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten in de normale loop van uw zakelijke activiteiten gebruiken of doorverkopen; alle uit die doorverkoop voortvloeiende vorderingen worden door u - ongeacht of die onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten door met een ander goed worden verbonden of gemengd - bij voorbaat ten belope van het factuurbedrag aan ons gecedeerd, en die cessie wordt door ons aanvaard. U behoudt het recht om die vorderingen te incasseren, maar wij mogen die vorderingen ook zelf incasseren, indien en voor zover u in gebreke blijft bij de nakoming van uw betalingsverplichtingen.

8. Schade tijdens bezorging

Deze bepaling is van toepassing op consumenten :

Voor consumenten geldt: Indien goederen worden geleverd met zichtbare transportschade, moet u deze schade indien mogelijk onmiddellijk bij de bezorger kenbaar maken en moet u zo snel mogelijk contact met ons opnemen. Indien u niet reclameert of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke rechten en de afdwinging daarvan, in het bijzonder wat betreft uw wettelijk recht op garantie. Maar u helpt ons dan om onze eigen rechten tegenover de vrachtvervoerder of de transportverzekering te doen gelden.

9. Garanties

De wettelijke garantie is van toepassing. Informatie over eventuele aanvullende garanties en de precieze voorwaarden die van toepassing kunnen zijn, kunt u naast het product vinden of indien van toepassing, op de afzonderlijke informatiepagina’s in de webwinkel.

10. Aansprakelijkheid

Voor vorderingen op grond van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze agenten is veroorzaakt, zijn wij altijd onbeperkt aansprakelijk
• in geval van schade aan lijf. leven of gezondheid
• bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim
• Bij gegeven garanties, voor zover overeengekomen
• voor zover de regelingen van de wet productaansprakelijkheid van toepassing zijn.

Bij schending van essentiële contractuele verplichtingen door lichte nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of wettelijke agenten is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot de bij het sluiten van het contract te voorziene schade, waarvan het ontstaan in de regel moet worden voorzien.

11. Geschillenbeslechting ​​​​​​​

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Consumenten hebben de mogelijkheid om dit platform te gebruiken voor de beslechting van geschillen.
Voor de beslechting van geschillen uit een overeenkomst met een consument, dan wel daarover of een dergelijke overeenkomst al dan niet bestaat, zijn wij verplicht deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie voor consumentenzaken. Bevoegd is de zogeheten Universalschlichtungsstelle van het Zentrum fur Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein te Duitsland, www.universalschlichtungsstelle.de.

12. Slotbepalingen ​​​​​​​

Voor bedrijven is het Duitse recht van toepassing, met uitzondering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.


AGB erstellt mit dem Trusted Shops Rechtstexter in Kooperation mit FÖHLISCH Rechtsanwälte.