AGB

Regulamin sklepu

1. Zakres obowiązywania regulaminu

Regulamin obowiązuje dla wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Oferta sklepu internetowego przeznaczona jest dla Konsumentów.

Konsumentem jest osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Zawarcie umowy

Umowa sprzedaży zostaje zawarta z Bresser GmbH.

Prezentacja produktów w naszym sklepie internetowym nie stanowi wiążącej oferty, tylko zaproszenie do zawarcia umowy. Za pomocą mechanizmów dostępnych w sklepie, mogą Państwo dodać wybrane przez siebie produkty do koszyka zakupowego i złożyć ofertę kupna. Koszyk zakupowy i wprowadzane w formularzach dane można modyfikować przed złożeniem zamówienia, korzystając w tym celu z dostępnych funkcjonalności i wskazówek ukazujących się w trakcie procesu składania zamówienia. Klikając na stronie z podsumowaniem w przycisk potwierdzający i finalizujący zamówienie, składają Państwo wiążące zamówienie na produkty znajdujące się w koszyku. Niezwłocznie po jego złożeniu otrzymają Państwo od nas wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

Przyjmujemy Państwa ofertę w ciągu dwóch dni poprzez

  • oświadczenie woli o przyjęciu oferty wysyłane Państwu w osobnej wiadomości e-mail lub
  • dostarczanie towarów lub
  • realizację transakcji płatniczej przez naszego operatora płatności lub wybranego dostawcę usług płatniczych. Moment realizacji transakcji płatniczej zależy wówczas od wybranej metody płatności (szczegółowe informacje znajdują się w punkcie „Płatność").

Zastosowanie znajduje w danym przypadku wobec Państwa ten sposób przyjęcia oferty, który nastąpi jako pierwszy spośród wymienionych powyżej alternatywnych zdarzeń.

Rechnung, SEPA Lastschriftverfahren
Przyjmujemy Państwa zamówienie poprzez wysyłanie oddzielnej wiadomości e-mail z oświadczeniem o przyjęciu zamówienia i dalszymi informacjami lub poprzez dostawe towaru w ciągu dwóch dni.

3. Język i zasady utrwalania umowy

Umowę sprzedaży można zawrzeć w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, niderlandzkim, hiszpańskim, włoskim

Zachowujemy treść umowy i przesyłamy Państwu e-mailem dane dotyczące zamówienia oraz nasz Regulamin.

4. Przedmiot umowy

4.1 Opisy produktów

Opisy poszczególnych produktów stanowią integralną część zawieranej umowy jako jej istotny element.

4.2 Zdjęcia produktów

Bez uszczerbku dla Państwa ustawowych praw w zakresie niezgodności towaru z umową, chcielibyśmy poinformować, iż ze względu na indywidualne konfiguracje ustawień ekranu (np. rozdzielczość i jasność) możliwe są niewielkie odchylenia między wyświetlanymi na ekranie a rzeczywistymi kolorami produktu. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt.

5. Dostawa produktów

5.1 Koszty wysyłki

W przypadku standardowej wysyłki do wskazanych cen produktów mogą zostać doliczone koszty wysyłki. Dalsze informacje dotyczące kosztów wysyłki znajdują się w poszczególnych ofertach.

Za wysyłkę ekspresową pobierana jest dopłata w wysokości 15 €, 25 € oder 35 € złoty. Dalsze informacje dotyczące wysyłki ekspresowej znajdują się w naszych ofertach.

5.2 Sposoby dostawy

Wysyłamy produkty pod wskazany w procesie zamawiania adres dostawy.

Oferowane w sklepie produkty sprzedajemy wyłącznie w drodze wysyłkowej. Niestety nie ma możliwości odbioru osobistego.

Nie wysyłamy produktów do paczkomatów.

5.3 Dostawa spedycyjna

Umówienie terminu dostawy

W przypadku dostaw spedycyjnych, współpracująca z nami firma spedycyjna skontaktuje się z Państwem w celu uzgodnienia terminu dostawy.

Miejsce dostawy

Dostawa towarów jest ograniczona do ich transportu do pierwszych drzwi wejściowych znajdujących się pod uzgodnionym adresem dostawy. Dostawa nie obejmuje wniesienia towarów do pomieszczeń ani montażu i/lub instalacji zamówionych towarów, chyba że w umowie wyraźnie uzgodniono inaczej.

Współpraca odbiorcy

Rozładunek i ewentualny dalszy konieczny transport towarów do uzgodnionego miejsca dostawy jest wykonywany wspólnie przez przewoźnika i odbiorcę. Informacje dotyczące wymiarów opakowań znajdują się w naszych ofertach.

W przypadku dostaw realizowanych na rzecz przedsiębiorców obowiązuje następująca zasada: w drodze odstępstwa od poprzedniego zdania, odbiorca będący przedsiębiorcą jest odpowiedzialny za rozładunek i ewentualny dalszy konieczny transport towarów do uzgodnionego miejsca dostawy.

6. Zapłata

6.1  Ceny

Obowiązują ceny podane w momencie składania zamówienia. Są to ceny całkowite i zawierają podatek VAT.

6.2 Zwłoka w zapłacie

Wymagalność roszczenia sprzedawcy o zapłatę ceny powstaje z chwilą zawarcia umowy, chyba że w warunkach płatności określono późniejszy termin.

Dotyczy Przedsiębiorców: w przypadku opóźnień w płatnościach zastrzegamy sobie prawo do naliczenia ustawowych odsetek za zwłokę w wysokości dziewięciu punktów procentowych powyżej podstawowej stopy procentowej oraz ryczałtu w wysokości 200 złotych. Nie ma to wpływu na dalsze umowne roszczenia stron.

6.3 Formy płatności

W naszym sklepie dostępne są dla Państwa następujące formy płatności:

Płatność z góry przelewem bankowym
W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym prześlemy Państwu osobnym e-mailem dane naszego konta bankowego i po otrzymaniu płatności wyślemy zamówione produkty.

Karta kredytowa
Składając zamówienie podają Państwo dane swojej karty kredytowej. Państwa karta zostanie obciążona niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

Polecenie zapłaty SEPA
Składając zamówienie udzielają nam Państwo zgody na obciążenie Państwa rachunku poleceniem zapłaty SEPA. Poinformujemy Państwa w osobnym zawiadomieniu o dacie obciążenia konta z conajmniej 1 dniowym wyprzedzeniem (tzw. prenotyfikacja), przy czym mowa o 1 dniu roboczym tygodnia z wyłączeniem sobót, niedziel, świąt i innych ustawowych dni wolnych od pracy oraz dnia 24 i 31 grudnia każdego roku. Obciążenie konta bankowego następuje przed wysłaniem towaru.

PayPal
W celu dokonania zapłaty za zamówienie za pośrednictwem usługodawcy PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg („PayPal“) muszą być Państwo zarejestrowani w serwisie PayPal lub dokonać takiej rejestracji oraz zatwierdzić polecenie wykonania płatności. Transakcja płatnicza zostanie przeprowadzana przez PayPal bezpośrednio po złożeniu zamówienia. Dalsze informacje otrzymają Państwo w trakcie składania zamówienia.

PayPal może zaoferować wybranym według własnych kryteriów i zarejestrowanym w jego serwisie klientom dodatkowe sposoby płatności dostępne w ramach konta klienta zarejestrowanego w PayPal. Nie mamy wpływu na oferowanie przez PayPal tych dodatkowych sposobów płatności; skorzystanie z nich oznacza zawarcie przez Państwa umowy z firmą PayPal. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na swoim koncie PayPal.

giropay

We współpracy z dostawcą usług płatniczych paydirekt GmbH, Stephanstr. 14-16, 60313 Frankfurt nad Menem oferujemy metody płatności giropay. Aby zapłacić za zamówienie za pośrednictwem giropay, muszą Państwo posiadać konto bankowe z aktywowaną bankowością internetową, zalogować się do niego i zatwierdzić dyspozycję płatności. Państwa konto zostanie obciążone niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Dalsze instrukcje otrzymają Państwo w procesie składania zamówienia.

Giropay może zaoferować wybranym według własnych kryteriów i zarejestrowanym w jego serwisie klientom dodatkowe sposoby płatności dostępne w ramach konta klienta. Nie mamy wpływu na oferowanie przez giropay tych dodatkowych sposobów płatności; skorzystanie z nich oznacza zawarcie przez Państwa umowy z firmą giropay. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na swoim koncie giropay.

Faktura
Zapłaty dokonują Państwo przelewem na nasze konto bankowe w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury i towarów 30 dni od daty otrzymania faktury i towarów po otrzymaniu towaru i faktury. Zastrzegamy sobie prawo do umożliwienia zakupu na fakturę z odroczonym terminem płatności jedynie po pomyślnej weryfikacji zdolności płatniczej.

7. Zastrzeżenie własności

Produkt pozostaje naszą własnością do momentu pełnej zapłaty ceny sprzedaży.

8. Szkody powstałe podczas transportu

W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty rzeczy w transporcie. Jeżeli zamówione produkty zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych praw (opisanych poniżej w punkcie dot. reklamacji) i ich zaspokojenia. Szybsze zgłoszenie stanowi jednak dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

9. Kopie zapasowe danych

Są Państwo odpowiedzialni za prawidłowe i regularne tworzenie kopii zapasowych swoich danych. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z utraty danych, jeśli mogli Państwo uniknąć utraty danych poprzez regularne i kompletne tworzenie kopii zapasowych danych.

Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania do roszczeń opartych na szkodach spowodowanych przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub pomocników:

- w przypadku uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu - w przypadku umyślnego lub rażąco niedbalstwa skutkującego naruszeniem umownych obowiązków lub w przypadku zamiaru oszustwa

- w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, których realizacja jest niezbędna do prawidłowego wykonania umowy i których przestrzegania druga strona umowy może oczekiwać (tzw. zobowiązania kardynalne)

- w przypadku obowiązywania oświadczenia gwarancyjnego (jeśli zostało uzgodnione)

- w zakresie, w jakim otwarty został zakres stosowania ustawy o odpowiedzialności za produkt.

10. Reklamacje: zgodność towaru z umową / wady

Jesteśmy zobowiązani dostarczyć towar bez wad. W przypadku braku zgodności towaru z umową Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta. Na zasadach tam określonych Konsument może żądać naprawy lub wymiany towaru niezgodnego z umową, bądź złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny towaru albo odstąpić od umowy. Ponosimy odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową ujawniony w ciągu 2 lat od jego dostarczenia, chyba że dla danego towaru określiliśmy dłuższy termin przydatności do użycia – w takim przypadku obowiązuje ten dłuższy termin.

W razie braku zgodności towaru z umową powyższe postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Reklamacje można składać:
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Germany
• na piśmie na adres: Bresser GmbH, Gutenbergstraße 2, 46414 Rhede, Niemcy

Informacje dotyczące ewentualnych dodatkowych gwarancji (niezależnych od Państwa uprawnień z ustawowej rękojmi) oraz ich szczegółowe warunki są dołączane do produktu oraz dostępne na stronach informacyjnych sklepu internetowego.

Nasz serwis obsługi klientów jest do Państwa dyspozycji: Sie erreichen unseren Kundendienst für Fragen, Reklamationen und Beanstandungen werktags von 8:30 Uhr bis 16:00 Uhr per E-Mail unter info@bresser.de

11. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

Odpowiadamy bez ograniczeń za szkody spowodowane przez nas lub naszych przedstawicieli prawnych w przypadku:

• uszkodzenia ciała, szkody na zdrowiu i życiu
• naruszenia obowiązków w sposób umyślny lub w wyniku rażącego niedbalstwa
• naruszenia ustalonych zobowiązań gwarancyjnych
• szkód poniesionych przez konsumenta
• gdy w danym zakresie obowiązuje ustawa o odpowiedzialności za produkty niebezpieczne.

W przypadku gdy w wyniku lekkiego niedbalstwa dojdzie do naruszenia istotnych obowiązków umownych, których spełnienie umożliwia prawidłowe wykonanie umowy i których dotrzymania strona umowy może się spodziewać (tzw. obowiązki zasadnicze), nasza odpowiedzialność cywilnoprawna ograniczona jest do bezpośrednich szkód, przewidywalnych w chwili zawarcia umowy, których wystąpienia można się zwykle spodziewać. W pozostałych przypadkach, roszczenia odszkodowawcze są wykluczone.

12. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów (platforma ODR). Jest ona dostępna pod niniejszym adresem. Konsumenci mają możliwość korzystania z tej platformy celem pozasądowego rozstrzygania sporów.

W celu rozstrzygania sporów wynikających ze stosunku umownego z konsumentem lub sporów dotyczących istnienia takiego stosunku umownego, jesteśmy zobowiązani do udziału w pozasądowej procedurze rozwiązywania sporów przed arbitrażem mediacyjnym dla konsumentów. Właściwym organem jest Universalschlichtungsstelle des Bundes am Zentrum für Schlichtung e.V. (Komisja Mediacyjna przy Centrum Arbitrażu), Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, Niemcy, www.verbraucher-schlichter.de. Weźmiemy udział w postępowaniu przed ww. komisją.

AGB erstellt mit dem Trusted Shops Rechtstexter

TrustedShops ExcellentShop 5 Jahre Award