AGB

Regulamin sklepu

1. Zakres obowiązywania regulaminu

Regulamin obowiązuje dla wszystkich zamówień składanych przez Konsumentów i Przedsiębiorców za pośrednictwem naszego sklepu internetowego.

Konsumentem jest osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Wobec Przedsiębiorców niniejszy Regulamin obowiązuje również dla przyszłych transakcji, bez konieczności ponownego wskazywania na ten fakt. Inne lub uzupełniające Regulaminy i Ogólne Warunki Handlowe stosowane przez Przedsiębiorców nie znajdują zastosowania – staną się one częścią umowy wyłącznie, gdy udzielimy na to wyraźnej, pisemnej zgody.

2. Zawarcie umowy

Umowa sprzedaży zostaje zawarta z Bresser GmbH.

Prezentacja produktów w naszym sklepie internetowym nie stanowi wiążącej oferty, tylko zaproszenie do zawarcia umowy. Za pomocą mechanizmów dostępnych w sklepie, mogą Państwo dodać wybrane przez siebie produkty do koszyka zakupowego i złożyć ofertę kupna. Koszyk zakupowy i wprowadzane w formularzach dane można modyfikować przed złożeniem zamówienia, korzystając w tym celu z dostępnych funkcjonalności i wskazówek ukazujących się w trakcie procesu składania zamówienia. Klikając na stronie z podsumowaniem w przycisk potwierdzający i finalizujący zamówienie, składają Państwo zamówienie na produkty znajdujące się w koszyku. Niezwłocznie po jego złożeniu otrzymają Państwo od nas wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

Moment przyjęcia przez nas Państwa zamówienia i tym samym zawarcia umowy z nami zależy od wybranej przez Państwa formy płatności:

Płatność za pobraniem, Faktura
Przyjmujemy Państwa zamówienie poprzez wysyłanie oddzielnej wiadomości e-mail z oświadczeniem o przyjęciu zamówienia i dalszymi informacjami lub poprzez dostawe towaru w ciągu dwóch dni.

Płatność z góry przelewem bankowym
Przyjmujemy Państwa zamówienie w ciągu dwóch dni poprzez wysyłanie wiadomości e-mail z oświadczeniem o przyjęciu zamówienia i informacjami dotyczącymi naszych danych bankowych do przelewu.

Karta kredytowa
Składając zamówienie podają Państwo dane swojej karty kredytowej, a następnie operator Państwa karty przeprowadza autoryzację płatności. Po weryfikacji Państwa danych i potwierdzeniu statusu właściciela karty, automatycznie przeprowadzona zostaje transakcja płatnicza, a Państwa karta kredytowa zostaje obciążona. W momencie obciążenia karty kredytowej, zawarta zostaje z nami umowa.

PayPal Plus
W ramach systemu płatności online PayPal Plus dostępne są różne metody płatności oferowane przez PayPal. Po złożeniu zamówienia zostaną Państwo przeniesieni na stronę internetową usługodawcy internetowego PayPal. Tam mogą Państwo podać swoje dane dotyczące płatności i zatwierdzić polecenie zapłaty za pośrednictwem serwisu PayPal. Z chwilą zatwierdzenia polecenia zapłaty zawarta zostaje z nami umowa.

3. Język i zasady utrwalania umowy

Umowę sprzedaży można zawrzeć w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, niderlandzkim, hiszpańskim, włoskim

Zachowujemy treść umowy i przesyłamy Państwu e-mailem dane dotyczące zamówienia oraz nasz Regulamin.

4. Dostawa produktów

Do podanych cen produktów należy jeszcze doliczyć koszty przesyłki. Szczegółowe informacje dotyczące kosztów przesyłki znajdą Państwo w poszczególnych ofertach na stronie sklepu.

Oferowane w sklepie produkty sprzedajemy wyłącznie w drodze wysyłkowej. Niestety nie ma możliwości odbioru osobistego.

Nie wysyłamy produktów do paczkomatów.

5. Zapłata

W naszym sklepie dostępne są dla Państwa następujące formy płatności:

Płatność z góry przelewem bankowym
W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym prześlemy Państwu osobnym e-mailem dane naszego konta bankowego i po otrzymaniu płatności wyślemy zamówione produkty.

Płatność za pobraniem
Zapłaty dokonują Państwo bezpośrednio u doręczyciela przesyłki.
Przy wyborze tej metody płatności doliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 6,90.

Karta kredytowa
Składając zamówienie podają Państwo dane swojej karty kredytowej, a następnie operator Państwa karty przeprowadza autoryzację płatności.
Po weryfikacji Państwa danych i potwierdzeniu statusu właściciela karty, automatycznie przeprowadzona zostaje transakcja płatnicza, a Państwa karta kredytowa zostaje obciążona.

PayPal Plus
W ramach systemu płatności online PayPal Plus oferujemy różne metody płatności udostępniane przez PayPal Services. W trakcie składania zamówienia zostaną Państwo przekierowani na stronę internetową PayPal, gdzie mogą Państwo podać swoje dane dotyczące płatności oraz zatwierdzić polecenie realizacji zapłaty za pośrednictwem serwisu PayPal.

Jeżeli jako formę płatności wybrali Państwo zapłatę za pośrednictwem PayPal, w celu dokonania zapłaty za zamówienie muszą być Państwo zarejestrowani w tym serwisie lub dokonać takiej rejestracji, a następnie zalogować się za pomocą swoich danych dostępowych. PayPal dokonuje transakcji płatniczej automatycznie, bezpośrednio po zatwierdzeniu przez Państwa realizacji płatności. Dalsze wskazówki otrzymają Państwo w trakcie składania zamówienia.

Płatność kartą kredytową za pośrednictwem PayPal
Jeżeli jako formę płatności wybrali Państwo zapłatę kartą kredytową za pośrednictwem serwisu PayPal, wówczas dokonanie płatności za zamówienie możliwe jest także bez rejestracji w serwisie PayPal. Bezpośrednio po zatwierdzeniu przez Państwa polecenia zapłaty i autoryzacji Pani/Pana jako prawowitego posiadacza karty, firma obsługująca Państwa kartę kredytową – na żądanie PayPal dokona automatycznej transakcji płatniczej, a Państwa karta zostanie obciążona. Dalsze wskazówki otrzymają Państwo w trakcie składania zamówienia.

Zgoda na obciążenie rachunku poleceniem zapłaty za pośrednictwem PayPal
​​​​​​​
Jeżeli jako formę płatności wybrali Państwo zgodę na obciążenie Państwa rachunku bankowego poleceniem zapłaty za pośrednictwem serwisu PayPal, wówczas dokonanie płatności za zamówienie możliwe jest także bez rejestracji w serwisie PayPal. Udzielając zgodę na obciążanie rachunku i zatwierdzając polecenie zapłaty, upoważniają Państwo PayPal do wnioskowania o przeprowadzanie płatności. PayPal poinformuje Państwa o dacie obciążenia konta (tzw. prenotyfikacja). Bezpośrednio po wyrażeniu przez Państwa zgody na obciążanie rachunku, PayPal zwraca się do swojego banku z żądaniem przeprowadzenia transakcji płatniczej w wyniku której Państwa konto zostaje obciążone odpowiednią kwotą. Dalsze wskazówki otrzymają Państwo w trakcie składania zamówienia.

Zakup na rachunek z odroczonym terminem płatności za pośrednictwem PayPal
​​​​​​​
Jeżeli jako formę płatności wybrali Państwo zakup na rachunek z odroczonym terminem płatności, wówczas w celu opłacenia kwoty rachunku nie muszą być Państwo zarejestrowani w systemie PayPal. Po pomyślnej weryfikacji Państwa adresu i zdolności kredytowej oraz złożeniu zamówienia dokonujemy cesji roszczenia o zapłatę na rzecz PayPal. W takim przypadku dokonują Państwo płatności na rzecz PayPal. W odniesieniu do realizacji płatności za pośrednictwem PayPal obowiązują w uzupełnieniu do naszego Regulaminu – Ogólne Warunki Handlowe i postanowienia dot. ochrony danych osobowych serwisu PayPal. Dalsze informacje oraz pełną treść OWH PayPal w zakresie zakupu na rachunek z odroczonym terminem płatności znajdą Państwo na niniejszej stronie.

Faktura
Zapłaty dokonują Państwo przelewem na nasze konto bankowe po otrzymaniu towaru i faktury. Zastrzegamy sobie prawo do umożliwienia zakupu na fakturę z odroczonym terminem płatności jedynie po pomyślnej weryfikacji zdolności płatniczej.

6. Prawo do odstąpienia od umowy

Zgodnie z informacjami zawartymi w pouczeniu o odstąpieniu od umowy, Konsumentom przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy. Przedsiębiorcom prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

7. Zastrzeżenie własności rzeczy

Rzecz pozostaje naszą własnością do momentu pełnej zapłaty ceny sprzedaży.

Ponadto w przypadku zakupu dokonanego przez Przedsiębiorcę obowiązuje uzupełniająco: towar z zastrzeżonym prawem własności mogą Państwo odsprzedać w ramach zwykłej działalności gospodarczej; wszelkie roszczenia wynikające z tej dalszej odsprzedaży rzeczy z zastrzeżonym przez nas prawem własności – niezależnie od jej zmodyfikowania, połączenia lub zmieszania z inną rzeczą – cedują Państwo na nas w wysokości kwoty pozostającego do opłacenia rachunku, a my przyjmujemy tę cesję. Pozostają Państwo uprawnieni do dochodzenia roszczeń wynikających z odsprzedaży, jednak możemy ich dochodzić również we własnym zakresie, jeśli nie wywiąże się Państwo ze swoich zobowiązań płatniczych.

8. Szkody powstałe podczas transportu

Dotyczy Konsumentów: w przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela przesyłki oraz kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady. Szybsze zgłoszenie stanowi jednak dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

Dotyczy Przedsiębiorców: ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia stanu rzeczy przechodzi na Państwa w momencie jej wydania przez nas spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie lub instytucji zajmującej się realizacją wysyłki do Państwa. W razie zawarcia umowy między przedsiębiorcami, kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

9. Rękojmia i gwarancje

Reklamacje można składać:
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: service@bresser.de
• na piśmie na adres: Bresser GmbH - Service Team, Gutenbergstr. 2, 46414 Rhede, Niemcy

Dotyczy Konsumentów: zobowiązani jesteśmy dostarczyć rzeczy wolne od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (tzw. rękojmia za wady). Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Państwu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania. Informacje dotyczące ewentualnych dodatkowych gwarancji (niezależnych od Państwa uprawnień z ustawowej rękojmi) oraz ich szczegółowe warunki są dołączane do produktu oraz dostępne na stronach informacyjnych sklepu internetowego.

Dotyczy Przedsiębiorców: w przypadku sprzedaży rzeczy nowo wyprodukowanych okres przedawnienia roszczeń z tytułu wad wynosi 1 rok od momentu przejścia ryzyka. W przypadku sprzedaży rzeczy używanych odpowiedzialność z tytułu rękojmi zostaje wyłączona. Ustawowe okresy przedawnienia roszczeń regresowych pozostają nienaruszone. Wyłącznie informacje pochodzące bezpośrednio od nas oraz opisy produktów producenta, o których mowa w zawartej z nami umowie stanowią porozumienie dotyczące uzgodnionych właściwości towaru; nie ponosimy odpowiedzialności za publiczne twierdzenia producenta lub inne informacje zawarte w reklamach. Jeżeli dostarczona rzecz ma wady, wywiązujemy się z rękojmi według własnego uznania w pierwszej kolejności usuwając wady (naprawa) lub dostarczając rzecz wolną od wad (dostawa zastępcza).

Powyższe ograniczenia i skrócone terminy nie obowiązują w przypadku szkód spowodowanych przez nas, naszych przedstawicieli ustawowych lub osoby, którym powierzono wykonanie zobowiązania w przypadkach:

• uszkodzenia ciała, szkody na zdrowiu i życiu
• naruszenia obowiązków na skutek działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa
• naruszenia istotnych obowiązków umownych, których spełnienie umożliwia prawidłowe wykonanie umowy i których dotrzymania strona umowy może się spodziewać (tzw. obowiązki zasadnicze)
• gdy w danym zakresie obowiązuje ustawa o odpowiedzialności za produkty niebezpieczne
• naruszenia zobowiązań gwarancyjnych jeśli takie zostały ustalone między stronami umowy

10. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

Odpowiadamy bez ograniczeń za szkody spowodowane przez nas lub naszych przedstawicieli prawnych w przypadku:

• uszkodzenia ciała, szkody na zdrowiu i życiu
• naruszenia obowiązków w sposób umyślny lub w wyniku rażącego niedbalstwa
• naruszenia ustalonych zobowiązań gwarancyjnych
• szkód poniesionych przez konsumenta
• gdy w danym zakresie obowiązuje ustawa o odpowiedzialności za produkty niebezpieczne.

W przypadku gdy w wyniku lekkiego niedbalstwa dojdzie do naruszenia istotnych obowiązków umownych, których spełnienie umożliwia prawidłowe wykonanie umowy i których dotrzymania strona umowy może się spodziewać (tzw. obowiązki zasadnicze), nasza odpowiedzialność cywilnoprawna ograniczona jest do bezpośrednich szkód, przewidywalnych w chwili zawarcia umowy, których wystąpienia można się zwykle spodziewać. W pozostałych przypadkach, roszczenia odszkodowawcze są wykluczone.

11. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

W celu rozstrzygania sporów wynikających ze stosunku umownego z konsumentem lub sporów dotyczących istnienia takiego stosunku umownego, jesteśmy zobowiązani do udziału w pozasądowej procedurze rozwiązywania sporów przed arbitrażem mediacyjnym dla konsumentów. Właściwym organem jest Universalschlichtungsstelle des Bundes am Zentrum für Schlichtung e.V. (Komisja Mediacyjna przy Centrum Arbitrażu), Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, Niemcy, www.universalschlichtungsstelle.de. Weźmiemy udział w postępowaniu przed ww. komisją.

Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów (platforma ODR). Jest ona dostępna pod niniejszym adresem. Konsumenci mają możliwość korzystania z tej platformy celem pozasądowego rozstrzygania sporów.

12. Postanowienia końcowe

Jeżeli są Państwo Przedsiębiorcą, wówczas dla wszystkich umów zawartych z nami obowiązuje prawo niemieckie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.


AGB erstellt mit dem Trusted Shops Rechtstexter in Kooperation mit FÖHLISCH Rechtsanwälte.