AGB

Regulamin sklepu

1. Zakres obowiązywania regulaminu

Regulamin obowiązuje dla wszystkich zamówień składanych przez Konsumentów i Przedsiębiorców za pośrednictwem naszego sklepu internetowego.

Konsumentem jest osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Wobec Przedsiębiorców niniejszy Regulamin obowiązuje również dla przyszłych transakcji, bez konieczności ponownego wskazywania na ten fakt. Inne lub uzupełniające Regulaminy i Ogólne Warunki Handlowe stosowane przez Przedsiębiorców nie znajdują zastosowania – staną się one częścią umowy wyłącznie, gdy udzielimy na to wyraźnej, pisemnej zgody.

2. Zawarcie umowy

Umowa sprzedaży zostaje zawarta z Bresser GmbH.

Prezentacja produktów w naszym sklepie internetowym nie stanowi wiążącej oferty, tylko zaproszenie do zawarcia umowy. Za pomocą mechanizmów dostępnych w sklepie, mogą Państwo dodać wybrane przez siebie produkty do koszyka zakupowego i złożyć ofertę kupna. Koszyk zakupowy i wprowadzane w formularzach dane można modyfikować przed złożeniem zamówienia, korzystając w tym celu z dostępnych funkcjonalności i wskazówek ukazujących się w trakcie procesu składania zamówienia. Klikając na stronie z podsumowaniem w przycisk potwierdzający i finalizujący zamówienie, składają Państwo wiążące zamówienie na produkty znajdujące się w koszyku. Niezwłocznie po jego złożeniu otrzymają Państwo od nas wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

Przyjmujemy Państwa ofertę w ciągu dwóch dni poprzez

  • oświadczenie woli o przyjęciu oferty wysyłane Państwu w osobnej wiadomości e-mail lub
  • dostarczanie towarów lub
  • realizację transakcji płatniczej przez naszego operatora płatności lub wybranego dostawcę usług płatniczych. Moment realizacji transakcji płatniczej zależy wówczas od wybranej metody płatności (szczegółowe informacje znajdują się w punkcie „Płatność").

Zastosowanie znajduje w danym przypadku wobec Państwa ten sposób przyjęcia oferty, który nastąpi jako pierwszy spośród wymienionych powyżej alternatywnych zdarzeń.

Faktura
Przyjmujemy Państwa zamówienie poprzez wysyłanie oddzielnej wiadomości e-mail z oświadczeniem o przyjęciu zamówienia i dalszymi informacjami lub poprzez dostawe towaru w ciągu dwóch dni.

3. Język i zasady utrwalania umowy

Umowę sprzedaży można zawrzeć w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, niderlandzkim, hiszpańskim, włoskim

Zachowujemy treść umowy i przesyłamy Państwu e-mailem dane dotyczące zamówienia oraz nasz Regulamin.

4. Dostawa produktów

Do podanych cen produktów należy jeszcze doliczyć koszty przesyłki. Szczegółowe informacje dotyczące kosztów przesyłki znajdą Państwo w poszczególnych ofertach na stronie sklepu.

Oferowane w sklepie produkty sprzedajemy wyłącznie w drodze wysyłkowej. Niestety nie ma możliwości odbioru osobistego.

Nie wysyłamy produktów do paczkomatów.

5. Zapłata

W naszym sklepie dostępne są dla Państwa następujące formy płatności:

Płatność z góry przelewem bankowym
W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym prześlemy Państwu osobnym e-mailem dane naszego konta bankowego i po otrzymaniu płatności wyślemy zamówione produkty.

Karta kredytowa
Składając zamówienie podają Państwo dane swojej karty kredytowej. Państwa karta zostanie obciążona niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

PayPal Plus
We współpracy z usługodawcą płatności online PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg oferujemy Państwu wskazane poniżej sposoby płatności w ramach PayPal Services. O ile nie zastrzeżono poniżej inaczej, płatność za pośrednictwem PayPal Plus nie wymaga rejestracji w serwisie PayPal. Dalsze informacje otrzymają Państwo w trakcie składania zamówienia.

PayPal
W celu dokonania zapłaty za zamówienie za pośrednictwem uslugodawcy PayPal, muszą być Państwo zarejestrowani w tym serwisie lub dokonać takiej rejestracji, a następnie zalogować się za pomocą swoich danych dostępowych i zatwierdzić zlecenie płatności. PayPal dokonuje transakcji płatniczej bezpośrednio po złożeniu zamówienia przez Państwa.

Zgoda na obciążenie rachunku poleceniem zapłaty za pośrednictwem PayPal
Zapłata w drodze udzielenia zgody na obciążenie rachunku bankowego poleceniem zapłaty za pośrednictwem serwisu PayPal następuje bezpośrednio na rzecz PayPal i wymaga weryfikacji Państwa adresu i zdolności kredytowej. Zatwierdzając polecenie zapłaty, upoważniają Państwo PayPal do wnioskowania o przeprowadzanie płatności. PayPal poinformuje Państwa o dacie obciążenia konta (tzw. prenotyfikacja). Obciązenie Państwa konta nastąpi przed wysłanien towaru.

Zakup na rachunek z odroczonym terminem płatności za pośrednictwem PayPal
​​​​​​​
W ramach tego sposobu płątności konieczna jest weryfikacja Państwa adresu i zdolności kredytowej, przeprowadzana bezpośrednio przez PayPal.

Sofort by Klarna
Aby zapłacić za dokonane zamówienie za pośrednictwem Sofort, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium, Niemcy muszą Państwo posiadać konto bankowe z aktywowaną bankowością online, zalogować się do systemu za pomocą Państwa danych autoryzacyjnych i zatwierdzić dokonanie płatności. Państwa konto zostanie obciążone bezpośrednio po złożeniu zamówienia. Dalsze wskazówki otrzymają Państwo w trakcie składania zamówienia.

Giropay / Paydirekt
We współpracy z dostawcą usług płatniczych Paydirekt GmbH, Stephanstr. 14-16, 60313 Frankfurt nad Menem ("giropay" lub "paydirekt") oferujemy metody płatności giropay i paydirekt..

Giropay
Aby zapłacić za zamówienie za pośrednictwem giropay, muszą Państwo posiadać konto bankowe z aktywowaną bankowością internetową, zalogować się do niego i zatwierdzić dyspozycję płatności. Państwa konto zostanie obciążone niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Dalsze instrukcje otrzymają Państwo w procesie składania zamówienia.

Paydirekt
Aby zapłacić za zamówienie za pośrednictwem paydirekt, muszą Państwo posiadać konto bankowe z aktywowaną bankowością internetową, być zarejestrowanym w serwisie paydirekt, zalogować się do serwisu za pomocą danych dostępowych i zatwierdzić dyspozycję płatności.

Paydirekt
Po złożeniu zamówienia zostaną Państwo przekierowani na stronę internetową usługodawcy płatności online Paydirekt. Aby zapłacić kwotę rachunku za pośrednictwem Paydirekt, muszą Państwo posiadać zintegrowane z Paydirekt konto bankowości internetowej, wprowadzić odpowiednie dane autoryzacyjne i zatwierdzić polecenie dokonania przelewu.
Transakcja płatnicza zostanie zrealizowana bezpośrednio po złożeniu zamówienia. Dalsze wskazówki otrzymają Państwo w trakcie składania zamówienia.

Faktura
Zapłaty dokonują Państwo przelewem na nasze konto bankowe w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury i towarów po otrzymaniu towaru i faktury. Zastrzegamy sobie prawo do umożliwienia zakupu na fakturę z odroczonym terminem płatności jedynie po pomyślnej weryfikacji zdolności płatniczej.

6. Prawo do odstąpienia od umowy

Zgodnie z informacjami zawartymi w pouczeniu o odstąpieniu od umowy, Konsumentom przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy. Przedsiębiorcom prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

7. Zastrzeżenie własności rzeczy

Rzecz pozostaje naszą własnością do momentu pełnej zapłaty ceny sprzedaży.

Ponadto w przypadku zakupu dokonanego przez Przedsiębiorcę obowiązuje uzupełniająco: towar z zastrzeżonym prawem własności mogą Państwo odsprzedać w ramach zwykłej działalności gospodarczej; wszelkie roszczenia wynikające z tej dalszej odsprzedaży rzeczy z zastrzeżonym przez nas prawem własności – niezależnie od jej zmodyfikowania, połączenia lub zmieszania z inną rzeczą – cedują Państwo na nas w wysokości kwoty pozostającego do opłacenia rachunku, a my przyjmujemy tę cesję. Pozostają Państwo uprawnieni do dochodzenia roszczeń wynikających z odsprzedaży, jednak możemy ich dochodzić również we własnym zakresie, jeśli nie wywiąże się Państwo ze swoich zobowiązań płatniczych.

8. Szkody powstałe podczas transportu

Dotyczy Konsumentów: w przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela przesyłki oraz kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady. Szybsze zgłoszenie stanowi jednak dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

Dotyczy Przedsiębiorców: ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia stanu rzeczy przechodzi na Państwa w momencie jej wydania przez nas spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie lub instytucji zajmującej się realizacją wysyłki do Państwa.

9. Rękojmia i gwarancje

Obowiązywanie ustawowej rękojmi za wady

O ile poniżej nie zastrzeżono inaczej, obowiązują ustawowe przepisy o odpowiedzialności za wady rzeczy (tzw. rękojmia za wady). Zobowiązani jesteśmy dostarczyć rzeczy wolne od wad. Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Państwu.

Reklamacje można składać:
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: service@bresser.de
• na piśmie na adres: Bresser GmbH - Service Team, Gutenbergstr. 2, 46414 Rhede, Niemcy

Wskazane poniżej ograniczenia i skrócone terminy nie obowiązują w przypadku szkód spowodowanych przez nas, naszych przedstawicieli ustawowych lub osoby, którym powierzono wykonanie zobowiązania w przypadkach:

• uszkodzenia ciała, szkody na zdrowiu i życiu
• naruszenia obowiązków na skutek działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa
• naruszenia istotnych obowiązków umownych, których spełnienie umożliwia prawidłowe wykonanie umowy i których dotrzymania strona umowy może się spodziewać (tzw. obowiązki zasadnicze)
• gdy w danym zakresie obowiązuje ustawa o odpowiedzialności za produkty niebezpieczne
• naruszenia zobowiązań gwarancyjnych jeśli takie zostały ustalone między stronami umowy

Ograniczenia wobec Konsumentów: w przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania. Wady powstałe w ciągu jednego roku od dostawy towaru można reklamować w ustawowym terminie przedawnienia wynoszącym dwa lata od dostawy towaru.

Ograniczenia wobec Przedsiębiorców: wyłącznie informacje pochodzące bezpośrednio od nas oraz opisy produktów producenta, o których mowa w zawartej z nami umowie stanowią porozumienie dotyczące uzgodnionych właściwości towaru; nie ponosimy odpowiedzialności za inne publiczne twierdzenia producenta lub informacje zawarte w reklamach. Ponadto w razie zawarcia umowy między przedsiębiorcami obowiązuje § 377 HGB (niemiecku kodeks handlowy), który stanowi, iż kupujący będący przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Powyższe nie obowiązuje, jeżeli podstępie zatailiśmy istnienie wady.

W przypadku sprzedaży rzeczy nowo wyprodukowanych okres przedawnienia roszczeń z tytułu wad wynosi 1 rok od momentu przejścia ryzyka. W przypadku sprzedaży rzeczy używanych odpowiedzialność z tytułu rękojmi zostaje wyłączona. Ustawowe okresy przedawnienia roszczeń regresowych z § 445a BGB (niemiecki kodeks cywilny) pozostają nienaruszone.

Ewentualne dodatkowe gwarancje: informacje dotyczące ewentualnych dodatkowych gwarancji (niezależnych od Państwa uprawnień z ustawowej rękojmi) oraz ich szczegółowe warunki są dołączane do produktu oraz dostępne na stronach informacyjnych sklepu internetowego.

10. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

Odpowiadamy bez ograniczeń za szkody spowodowane przez nas lub naszych przedstawicieli prawnych w przypadku:

• uszkodzenia ciała, szkody na zdrowiu i życiu
• naruszenia obowiązków w sposób umyślny lub w wyniku rażącego niedbalstwa
• naruszenia ustalonych zobowiązań gwarancyjnych
• szkód poniesionych przez konsumenta
• gdy w danym zakresie obowiązuje ustawa o odpowiedzialności za produkty niebezpieczne.

W przypadku gdy w wyniku lekkiego niedbalstwa dojdzie do naruszenia istotnych obowiązków umownych, których spełnienie umożliwia prawidłowe wykonanie umowy i których dotrzymania strona umowy może się spodziewać (tzw. obowiązki zasadnicze), nasza odpowiedzialność cywilnoprawna ograniczona jest do bezpośrednich szkód, przewidywalnych w chwili zawarcia umowy, których wystąpienia można się zwykle spodziewać. W pozostałych przypadkach, roszczenia odszkodowawcze są wykluczone.

11. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

W celu rozstrzygania sporów wynikających ze stosunku umownego z konsumentem lub sporów dotyczących istnienia takiego stosunku umownego, jesteśmy zobowiązani do udziału w pozasądowej procedurze rozwiązywania sporów przed arbitrażem mediacyjnym dla konsumentów. Właściwym organem jest Universalschlichtungsstelle des Bundes am Zentrum für Schlichtung e.V. (Komisja Mediacyjna przy Centrum Arbitrażu), Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, Niemcy, www.verbraucher-schlichter.de. Weźmiemy udział w postępowaniu przed ww. komisją.

Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów (platforma ODR). Jest ona dostępna pod niniejszym adresem. Konsumenci mają możliwość korzystania z tej platformy celem pozasądowego rozstrzygania sporów.

12. Postanowienia końcowe

Jeżeli są Państwo Przedsiębiorcą, wówczas dla wszystkich umów zawartych z nami obowiązuje prawo niemieckie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

Jeżeli są Państwo Przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub wyodrębnionym podmiotem publiczno-prawnym, sądem wyłącznie właściwym dla rozstrzygania wszystkich sporów wynikających ze stosunków umownych między nami i Państwem będzie sąd właściwy dla naszej siedziby.

AGB erstellt mit dem Trusted Shops Rechtstexter in Kooperation mit FÖHLISCH Rechtsanwälte.

TrustedShops ExcellentShop 5 Jahre Award