BRESSER NightSpy 1.7x24 Night Vision Scope (Analog)