COVID-19: Spediamo nonostante COVID-19 »

×

Rabbithair

Kaninchenhaar (auch Kaninchenfell, Konus, Kamm, Konus oder Lapin genannt) ist das Fell des Kaninchens. Es wird am häufigsten bei der Herstellung von Pelzhüten und Mänteln verwendet und gilt als sehr wertvoll.

Die Haare eines Kaninchens lassen sich in drei Arten einteilen:
- Deckhaare (Stichelhaare) von 3 bis 5 cm Länge und 12 bis 45 µm ø. Sie sind relativ hart und von einem luftgefüllten Kanal durchzogen.
- Grannenhaare von etwa 3 cm Länge und 25–30 µm. Sie sind weich und im unteren Teil gekräuselt. Im Innern ist kein durchgehender Kanal, sondern ein Strang von durch Markzellen verbundener Luftblasen.
- Wollhaare von 1,5–3 cm Länge und 12–13 µm, gekräuselt und sehr elastisch. Je dichter die Wollhaare und je stärker die Kräuselung ist, umso wertvoller ist das Fell.

Ausgesprochene Kurzhaarrassen sind die Rexkaninchen. Rexfelle haben 10 bis 20 mm langes, nicht welliges und sehr dichtes Wollhaar und nur sehr wenig feine Grannenhaare, die kaum über die Unterwolle hinausragen.

Einige dieser Informationen wurden eventuell aus der Online-Quelle Wikipedia: Die freie Enzyklopädie entnommen.

Erfahre mehr: https://de.wikipedia.org/wiki/Kaninfell

×

Rabbit hair

Rabbit hair (also called rabbit fur, cony, comb, coney or lapin) is the fur of the common rabbit. It is most commonly used in the making of fur hats and coats, and is considered quite valuable.

The hair of a rabbit can be divided into three types:
- guide hairs: external hairs, long and rough
- guard hairs (also called "barbes"): four guard hairs surround each guide hair, sealing the coat
- down: there are around sixty down hairs for each guide hair; they are very short and barely visible, and serve to insulate the rabbit.

A selectively bred rabbit from the 1900s, the Castor Rex, has guard hairs of the same length as the down, but this is atypical.

Some information in this copy may have been obtained from the online resource: Wikipedia: The Free Encyclopedia.

Learn more: http://en.wikipedia.org/wiki/Rabbit_hair

×

Nyúlsz?r

A nyúlsz?r (más néven nyúlprém, nyúl, sz?r, prém vagy nyúlsz?r) a közönséges nyúl sz?re. Ezt használják leggyakrabban a sz?rme kalapok és kabátok készítéséhez, és nagyon értékesnek tartják.

A nyúl sz?re három típusra osztható:
- középs? sz?r: küls? sz?rszálak, hosszú és durva
- fed?sz?r (más néven „barbes”): négy fed?sz?r vesz körül minden középs? sz?rt, tömít? a kabát
- alsó: mintegy hatvan alsó sz?rszál van minden középs? sz?rhöz; ezek nagyon rövidek és alig láthatók, és arra szolgálnak, hogy szigetelje a nyulat.

A szelektíven tenyésztett nyúl az 1900-as évekb?l, a Castor Rex, fed?sz?re ugyanolyan hosszú, mint az alsó sz?r, de ez nem tipikus.

A jelen másolatban szerepl? bizonyos információk az online forrásból származhatnak: Wikipedia: The Free Encyclopedia.

Tudj meg többet: http://en.wikipedia.org/wiki/Rabbit_hair

×

Triušio šeriai

Triušio šeriai (paprastai vadinami kailiuku) yra paprastojo triušio kailiukas. Iš jo gaminamos kailin?s kepur?s ir paltai ir jis laikomas gana vertingu.

Triušio šerius galima suskirstyti ? tris grupes:
- kreipiamieji šeriai: išoriniai plaukai, ilgi ir šiurkšt?s;
- apsauginiai šeriai: kiekvien? kreipiamaj? šer? supa keturi apsauginiai šeriai, kurie kailiuk? hermetizuoja;
- p?kai: kiekvienam kreipiamajam šeriui tenka apie šešiasdešimt p?k? šeri?; jie yra labai trumpi ir vos matomi ir izoliuoja triušio kailiuk?.

20 a. pradžioje išvestos triuši? veisl?s „Castor Rex“ kreipiamieji šeriai yra tokio paties ilgio, kaip ir p?kai, ta?iau tai yra netipiška.

Kai kuri informacija šioje medžiagoje gali b?ti gauta iš interneto šaltini?: Vikipedija – laisvoji interneto enciklopedija.

Daugiau informacijos: http://en.wikipedia.org/wiki/Rabbit_hair

×

Trušu vilna

Truša vilna (saukta ar? par truša kažok?du, apmatojumu) ir parast? truša vilna. To visbiež?k izmanto kažok?du cepuru un m?te?u izgatavošan?, un uzskata par ?oti v?rt?gu.

Truša vilnu var iedal?t tr?s veidos:
- uz priekšpusi augošie mati?i: ?r?jie mati?i, gari un rupji
- aizsargmati?i (saukti ar? par „dzelo?iem”): katru uz priekšpusi augošo mati?u ieskauj ?etri aizsargmati?i, kas veido kažok?du.
- uz leju augošie mati?i: katram uz priekšpusi augošajam mati?am ir ap sešdesmit uz leju augošo mati?u, tie ir ?oti ?si un tik tikko paman?mi, un kalpo truša ?erme?a izol?cijai.

Kopš 1900. gadiem selekt?vi audz?tam trusim „Castor Rex” ir aizsargmati?i, kas ir t?da paša garuma k? uz leju augošie mati?i, ta?u tie ir netipiski.

Da?a no š? satura var b?t ieg?ta no tiešsaistes resursa: Vikip?dija: Br?v? enciklop?dija.

Uzzin?t vair?k: https://lv.wikipedia.org/wiki/Tru%C5%A1i

×

P?r de iepure

P?rul de iepure (denumit ?i blan? de iepure) este blana iepurelui comun. Este utilizat mai ales la fabricarea c?ciulilor ?i a hainelor de blan? ?i este considerat destul de valoros.

P?rul de iepure poate fi împ?r?it în trei tipuri:
- fire de p?r de ghidare: peri externi, lungi ?i aspri
- fire de p?r de ghidare (denumite ?i „barbes“): patru fire de ap?rare înconjoar? fiecare fir de ghidare, sigilând blana
- puf: exist? în jur de ?aizeci de fire puf pentru fiecare fir de p?r de ghidare; acestea sunt foarte scurte ?i de abia se v?d, ?i au ca rol izolarea termic? a iepurelui.

O ras? de iepuri crescut? selectiv de la 1900, Castor Rex, are fire de p?r de ghidare de aceea?i lungime ca ?i puful, dar acest lucru este atipic.

Anumite informa?ii din aceast? copie au fost ob?inute dintr-o surs? online: Wikipedia: Enciclopedia liber?.

Afla?i mai multe: https://ro.wikipedia.org/wiki/Iepure

×

Králi?ia srs?

Králi?ia srs? (nazývaná tiež králi?ie ch?pky, králi?ia kožušina, zaja?ina alebo králik) je srs? bežného králika. Naj?astejšie sa používa pri výrobe kožušinových klobúkov a kabátov a považuje sa za pomerne hodnotnú.

Srs? králika možno rozdeli? do troch typov:
- vodiace ch?pky: vonkajšie ch?pky, dlhé a drsné
- ochranné ch?pky (nazývané tiež „ostina“): okolo každého vodiaceho ch?pka sa nachádzajú štyri ochranné ch?pky, ktoré priliehajú k srsti
- spodné ch?pky: pre každý vodiaci ch?pok je približne šes?desiat spodných ch?pkov; sú ve?mi krátke a sotva vidite?né a slúžia na tepelnú izoláciu králika.

Selektívne chovaný králik z po?iatku 20. storo?ia, Castor Rex, má ochranné ch?pky rovnakej d?žky ako spodné, je to však atypické.

Niektoré informácie v tejto kópii mohli by? získané z online zdroja: Wikipedia: Otvorená encyklopédia.

?alšie informácie: http://en.wikipedia.org/wiki/Rabbit_hair

×

Dlaka kuni?a

Dlaka kuni?a (koja se naziva i krzno kuni?a, konus, ?ešalj, konus ili lapin) je krzno obi?nog kuni?a. Naj?ešc?e se upotrebljava u izradi krznenih kapa i kaputa i smatra se veoma vrednim.

Dlaka kunic?a može se podeliti u tri vrste:
- pokrivne dlake: gornje dlake, duge i hrapave
- zaštitne dlake (koje se nazivaju i bodljikavim dlakama): ?etiri zaštitne dlake okružuju svaku pokrivnu dlaku kosu, zatvaraju?i pokrivni sloj.
- donje dlake: postoji oko šezdeset donjih dlaka za svaku pokrivnu dlaku; vrlo su kratke i jedva vidljive, a služe za toplotnu izolaciju kuni?a.

Selektivno uzgajan kuni? iz 1900-ih godina, Castor Rex, ima pokrivne dlake iste dužine kao i donje dlake, ali to je netipi?no.

Neke informacije u ovoj kopiji su dobijene iz mrežnog izvora: Wikipedia: Free Encyclopedia.

Saznajte više: https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%9B

×

Pêlo de coelho

O pêlo de coelho é a cobertura peluda do coelho comum. É habitualmente usado para fabricar chapéus e casacos de pêlo e é considerado bastante valioso.

O pêlo de coelho pode ser dividido em três tipos:
- Pêlo guia: Pêlo externo, comprido e espesso
- Pêlo protetor: Quatro pêlos protetores rodeiam cada pêlo guia, vedando o revestimento
- Inferior: Existem cerca de sessenta pêlos inferiores para cada pêlo guia. São muito curtos e raramente visíveis, e servem para isolar o coelho.

Um coelho selecionado para procriação desde o início do século XX, o Castor Rex, tem pêlos de proteção com o mesmo comprimento que os pêlos inferiores, mas isto é atípico.

Alguma informação nesta cópia pode ter sido obtida através do recurso online: Wikipedia: A Enciclopédia Livre

Saiba mais: https://pt.wikipedia.org/wiki/Coelho

×

Králi?í srst

Králi?í srst (nazývaná také králi?í chloupky, králi?í kožešina, králi?ina nebo králík) je srst b?žného králíka. Nej?ast?ji se používá p?i výrob? kožešinových klobouk? a kabát? a je považována za docela cennou.

Srst králíka lze rozd?lit do t?í typ?:
- vodící chloupky: vn?jší chloupky, dlouhé a drsné
- ochranné chloupky (nazývané také „ostny“): každý vodicí chloupek obklopují ?ty?i ochranné chloupky, které pokrývají srst
- spodní chloupky: pro každý vodicí chloupek je p?ibližn? šedesát chloupk?; jsou velmi krátké, st?ží viditelné a slouží k tepelné izolaci králíka.
Selektivn? vyšlecht?ný králík z po?átku 20. století, Castor Rex, má ochranné chloupky stejné délky jako spodní, ale to je atypické.

N?které informace v této kopii mohly být získány z online zdroje: Wikipedia: Otev?ená encyklopedie.

Další informace: https://cs.wikipedia.org/wiki/Srst_angorsk%C3%A9ho_kr%C3%A1l%C3%ADka

×

Poils de lapin

Le poil de lapin (également appelé fourrure de lapin, cony, peigne, coney ou lapin) est la fourrure du lapin commun. Il est le plus souvent utilisé dans la fabrication de chapeaux et de manteaux de fourrure, et est considéré comme très précieux.

Le poil d'un lapin peut être divisé en trois types :
- poils guides : poils externes, longs et rugueux
- les poils de garde (aussi appelés "barbes") : quatre poils de garde entourent chaque poil de guidage, scellant le manteau
- duvet : il y a une soixantaine de duvets pour chaque poil de guide ; ils sont très courts et à peine visibles, et servent à isoler le lapin.

Un lapin des années 1900 élevé de manière sélective, le Castor Rex, a des poils de garde de la même longueur que le duvet, mais ceci est atypique.

Certaines informations contenues dans cette copie peuvent avoir été obtenues à partir de la ressource en ligne : Wikipédia : L'encyclopédie libre.

En savoir plus : https://fr.wikipedia.org/wiki/Lapin

×

×

×